Wydzierżawienie własnej nieruchomości

Wydzierżawienie własnej nieruchomości

Na gruncie prawa cywilnego, które reguluje kwestie związane z nieruchomościami i prawem własności, funkcjonuje pojęcie dzierżawy. Dzierżawa dotyczy nieruchomości gruntowych o różnym przeznaczeniu. Wydzierżawić można wszystkie rodzaje nieruchomości terenowych, zarówno nieruchomości leśne, jak i nieruchomości pod zabudowę mieszkalną. Dzierżawa polega na oddaniu innej osobie danego terenu we władanie, na określony czas, w zamian za ekwiwalent pieniężny. Jeśli dana osoba jest zainteresowana dzierżawą określonego terenu, to zgłasza się w tym celu do właściciela danego gruntu. Ten jeśli chce wydzierżawić swój teren, zgadza się pod pewnymi warunkami. Ludzie dzierżawią swoje tereny z różnych powodów. Najczęściej chodzi o tereny nieużywane albo o nieużytki, z których nic dobrego się nie ma. Chodzi także o pieniądze, gdyż za użyczanie swojego terenu pobiega się opłaty. Należy jednak pamiętać, że na dzierżawionym terenie nie można dokonywać wszystkiego. Zabronione jest stawianie budynków na takich gruntach, gdyż ciągle są to grunty należące do innej osoby, niż ta, którą dany grunt użycza. Nie można stawiać mieszkań na pożyczonym terenie. Strony umawiają się, że dzierżawa będzie określona na dany czas. Strony ustalają także wysokość opłaty za dzierżawę. Ważne jest również ustalenie, że dana strona ponosi wszelkie konsekwencje szkód, jakie popełni na danym terenie.